Prospektrückseite: Kawasaki Z 750 technische Daten

Kawasaki Motorcycles Brochure

Kawasaki z750 technische Daten (Quelle: Kawasaki)